Մեր մասին

Կազմակերության հակիրճ նկարագիր
Մեր հիմնական շահառուներն են.
 • հասարակագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչներ,
 • դպրոցի վարչական ղեկավարներ,
 • աշակերտներ,
 • ծնողներ,
 • համայնքի ակտիվ անդամներ,
 • մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերի փորձագետներ,
 • կրթության ոլորտի որոշում կայացնողներ,
 • քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ,
 • հետազոտողներ։

Our direct beneficiaries are`

 • Social Studies teachers,
 • School administrators,
 • Students and parents,
 • Community members,
 • Experts on Human rights and Democracy,
 • Education sphere decision makers,
 • Civil society members,
 • Researchers.

Մեր նպատակներն ու խնդիրներն են`

 • նպաստել կրթական բարեփոխումների գործընթացին,
 •  օժանդակել հանրային կրթական քաղաքականությանը և որոշումների կայացմանը,
 •  բարձրացնել և խորացնել դասավանդողների ուսուցման և ուսումնառության գործընթացը, կարողությունները և հմտությունները,
 • նպաստել սովորողների կրթական մակարդակի բարձրացմանը,
 • նպաստել սովորողների և երիտասարդության դաստիարակությանը, առողջ ապրելակերպի մշակույթի զարգացմանը,
 •  խորացնել սովորողների գիտելիքները և հմտությունները հայագիտության և համաշխարհային պատմության, իրավական, տնտեսական և աշխարհայացքային հարցերի վերաբերյալ,
 •  նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության խորացմանը և քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը,
 •  բարձրացնել սովորողների նվիրվածությունը ժողովրդավարության և նրա հիմնարար արժեքների հանդեպ,
 •  նպաստել դպրոց-համայնք կապի ամրապնդմանը և ուսումնական գործընթացում սովորողների ներգրավմանը համայնքային հիմնախնդիրների ուսումասիրության և լուծման հարցերում,
 •  նպաստել մարդու իրավունքների և բնապահպանական կրթությանը
 •  նպաստել խոցելի խմբերի, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության իրավունքի իրականացմանը և շահերի պաշտպանությանը,
 •  նպաստել հասարակագիտության, քաղաքացիական կրթության, ընտրական իրավունքի, գենդերային և մեդիա կրթության զարգացմանը,
 •  իրականացնել կրթական և հասարակական ծրագրեր, որոնք նպաստում են առաջնորդության, պատասխանատվության, խաղաղության, հանդուրժողականության սկզբունքների զարգացմանը, կոնֆլիկտների կառավարմանը, թրաֆիքկինգի և ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի դեմ պայքարին
 •  իրականացնել կրթական և հասարակագիտական հետազոտություններ:

Our aims and objectives are`

 • support the educational reform process;
 • support the education policy and decision making;
 • support to enhance teachers’ and educators’ teaching/learning skills and abilities;
 • contribute to learners’ education level development;
 • promote healthy-life culture and education among children and youth;
 • support to students’ knowledge, skills and views deepening in Armenian Studies, World History, legal and economic issues;
 • contribute to promotion of democracy and civil society building in Armenia;
 • enhance students’ commitment to fundamental values and principles of democracy;
 • promote school-community links and involve students in public policy issues learning in local communities and proposing sound solutions;
 • promote human rights and environmental education;
 • support and advocate for the right to education for disadvantaged groups and children with special needs;
 • support the development of social studies, civic, voter, media and gender education;
 • implement educational and social projects that promote leadership, responsibility, peace, tolerance, conflict management, and fight against trafficking and HIV/AIDS;
 • carry out educational and social science research.

 

 

Մեր կարգավորումներն ու քաղաքականությունները.
Our regulations and policies.

1. Կազմակերպության կանոնադրությունը

ArmenianCIVITAS_ByLaw

2. Ներքին Կարգապահական կանոններ
Code_of_Conduct
3. Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
Code_of_Ethics
4. Դրամաշնորհների տրամադրման կանոնակարգ
Grant_Making_Policy
5. Գնումների կատարման քաղաքականություն
Procurement_Policy

6. Կազմակերպության ռազմավարական պլան 2014-2016

Armenian-CIVITAS-Strategic-Plan-2014-2016

Թողնել պատասխան

«Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ»ՀԿ.