Archive for Մեր նյութերը

Փոխըմբռնման հուշագիր ՀՀ ԿԳՆ-ի հետ

Ժողովրդավարական կրթության հայակական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ, ՀԿ-ն Փոխըմբռնման հուշագիր կնքեց ՀՀ ԿԳՆ-ի հետ: Կից գտեք Հուշագիրը ամբողջական տեսքով: CIVITAS-MoES_MoU

DHRE Policy Concept/ Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների կրթության հայեցակարգ

The  Democracy and Human Rights Education (DHRE) policy concept designed in the frames of “Democrat and Human Rights Education in Armenia” project has been submitted to the Ministry of Education and Science of Armenia to impact the public education policy and regulations to further promote democracy and human rights education in Armenia. The key target […]

Foundations of Democracy/ Ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ

“Foundations of Democracy” is compilation of resources and lesson plans designed for Social Studies teachers to make democracy values teaching and learning more interactive. It can also be used as a teacher training resource. . «Ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ» ուղեցույցը իրենից ներկայացնում է աղբյուրների և դասերի ժողովածու նախատեսված է «Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցիչների համար, որը նպատակ ունի դպրոցում […]

Democratic School Governance/ Դպրոցի ժողովրդավարական կառավարման մոդել

Democratic School Governance is a guidebook for public education and school administrators to help them understand how democratic their school environment is and whether the school governance and decision making practices comply with democratic values and standards. For this end it provides a clear toolkit and a set of recommendations to make the school more […]

«Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ»ՀԿ.